Bubnovačka 2021 - bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!


Deň 19. november je už desaťročia známy ako Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Od roku 2014 sa v tento deň zhromažďujú deti škôl po celom Slovensku a za pomoci bubnovania , kričania hesiel proti týraniu a následného pochodu poukazujú na to, že ticho síce lieči, ale nič nerieši. Cieľom akcie je teda symbolikou bubnovania a kričaním upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Naše gymnázium sa vôbec po prvýkrát zapojilo do tohto projektu.
      Počas dvoch týždňov učitelia gymnázia , školský psychológ a výchovná poradkyňa šírili na svojich hodinách osvetu a podávali študentom informácie, kam sa obrátiť, ak majú vedomosť o prípadoch týrania, pretože s násilím môžeme súperiť jedine tak, že ho nebudeme prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Toto šírenie osvety vyvrcholilo bubnovačkou.
      Sme veľmi radi, že akcia vzbudila v žiakoch záujem o danú problematiku a že naša bubnovačka mala medzi žiakmi tried príma , sekunda, tercia a kvarta naozaj úspech. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať vybraným žiakom tried sexta a septima za ukážkovú prípravu a za ich sprevádzanie počas celého trvania akcie.
manželia Lučanskí