Štátna jazyková skúška z anglického jazyka


Dňa 10.6.2022 žiaci jazykovej školy úspešne absolvovali pre nich zatiaľ najťažšiu skúšku z anglického jazyka - štátnu jazykovú skúšku. Bola to druhá časť, na ktorú sa kvalifikovali úspešným zvládnutím písomného testu z mája. Ten preveril ich vedomosti a zručnosti z počúvania, z gramatiky, slovnej zásoby, z písomného prejavu aj prekladu. A 10.6. to všetko definitívne potvrdili pri ústnej skúške, na ktorej sme si vypočuli odpovede na úrovniach B2 a C1/C2. Naši úspešní absolventi zvládli prácu s neznámym textom, popasovali sa s témou z reálií aj s konverzačnou témou a predstavili aj diela písané v anglickom jazyku. Úspešným absolventom srdečne blahoželáme a všetci pevne veríme, že tieto nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú aj naďalej prehlbovať ich záujem o anglický jazyk.
Mgr. Juraj Blažek, Jazyková škola