OŽAZ a KOŽAZ


Prvé dva týždne na začiatku nového školského roka boli venované účelovým cvičeniam OŽAZ a KOŽAZ, ktorých sa zúčastnili postupne všetky triedy GBST Lučenec, okrem maturitného ročníka. Cieľom účelových cvičení bolo získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo zdravotnej prípravy, riešenia mimoriadnych udalostí, civilnej ochrany obyvateľstva,technické a športové činnosti, ako aj pobyt a pohyb v prírode. Počas cvičení sa žiaci a žiačky aktívne a so záujmom zapájali do vyučovacieho procesu. V rámci pobytu v prírode sme s III.ročníkom absolvovali túry na Dedečkovu chatu na Mýte p/Ďumbierom, na Pustý hrad pri Zvolene, s nižšími ročníkmi na Ľadovo pri Lučenci.
Ďakujeme vyučujúcim TSV za organizáciu, ostatným vyučujúcim za spoluprácu a všetkým zúčastneným žiakom za ich zodpovedný prístup, ktorým prispeli k úspešnému priebehu účelových cvičení.
PaedDr. A.Janková