Literárna exkurzia Martin


Ján Kollár, Janko Kráľ, Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban a mnoho ďalších slovenských významných spisovateľov, jazykovedcov, buditeľov a intelektuálov sa zaslúžilo o rozvoj a ustanovenie našej spisovnej materinskej reči takú, ako ju poznáme dnes. Pre nás je to už síce vec ďaleká a samozrejmá, ale stále nie príliš vzdialená, aby sme si ju nepripomenuli s národnou hrdosťou slovenskou vo veľavýznamnom historickom Martine. A tak sa teda zrodila celodenná literárno-dejepisná exkurzia pre 3. ročník a septimu.
      Dňa 5. 4. 2023 sme teda započali náš historický chodníček v Mošovciach, dedinke, ktorá je rodiskom Jána Kollára. V jeho rodnom dome sme si zopakovali poznatky o jeho živote a dielach, a taktiež sme sa dozvedeli, kde dnes žijú jeho potomkovia. Ďalšou veľavravnou zastávkou bola práve prvá budova Matice slovenskej, kde nás čakal bohatý výklad či už o histórii samotnej Matice, alebo zásluhách slovenských autorov. Azda vrcholom celej exkurzie bolo prijatie u súčasného predsedu Matice slovenskej, JUDr. Mariána Gešpera, ktorý odmenil naše vedomosti o histórii knižnými odmenami.
      Na záver sme sa pobrali uctiť si pamiatku našich najvýznamnejších osobností na Národnom cintoríne v Martine. Náš spev hymnickej piesne, „Kto za pravdu horí“, patril práve jej autorovi Karolovi Kuzmánymu a veľkú vďaku sme tiež vyjadrili Martinovi Kukučínovi, Martinovi Benkovi, J. C. Hronskému, Štefanovi Krčmérymu a mnohým ďalším hrdým slávnym Slovákom. Rovnako by sme mali byť hrdí aj my na našu históriu a pôvod a nezapierať naše slovenské korene a národnú hrdosť.
Alexandra Zaťková, 3.A