Zážitok s umením


Umenie a kultúra je jedným zo všeobecnovzdelávacích premetov, ktorým si naši študenti rozširujú svoje kultúrne povedomie. V rámci toho sme so žiakmi 3.B, 3.C a Septimy navštívili našu lučenskú inštitúciu – Novohradské múzeum a galériu. Prezreli sme si výstavu o tom, ako sa umelecký smer secesia zapísal do dejín a architektúry nášho mesta. Zaujala náš aj výstava o literárnej postave - básnikovi Sándorovi Petőfim a jeho mladých lučenských láskach a jeho tragickom osude.