Školská geografia - súčasnosť a perspektívy 2022 v kontexte aktuálnej reformy vzdelávania


Pod takýmto názvom sa niesla medzinárodná vedecká konferencia o vyučovaní geografie, ktorá sa konala dňa 10. 11. 2022 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Katedre geografie a geoekológie.
Prostredníctvom prednášok, diskusií a workshopov boli účastníkom prezentované aktuálne informácie, skúsenosti a výsledky z pedagogických výskumov so zameraním na vyučovanie geografie. Zároveň bol poskytnutý aj priestor pre diskusiu k aktuálnym otázkam, trendom a výzvam v rámci geografického vzdelávania.
Konferencia prepojila akademické prostredie s pedagogickou praxou. Vytvorila priestor na obohacujúcu diskusiu i tvorivé popoludnie s praktickými ukážkami a workshopmi na témy: Európske hodnoty vo vyučovaní geografie a Virtuálna geografia.
Anna Šusteková