Slovenská geologická olympiáda 2023 – krajské kolo


Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne vyhlásila 1. ročník slovenskej geologickej olympiády (SGEO).
SGEO je predmetová súťaž z geologických disciplín, ktorej cieľom je napomáhať výučbe o neživej prírode, kam patrí štúdium nerastov a hornín, skamenelín a vývoja života na Zemi, vrátane využívania nerastných surovín a podzemnej vody, zahŕňa ochranu pred geologickými katastrofami a zabezpečovanie účinnej ochrany neživej prírody.
Krajské kolá SGEO prebehli dňa 25. 4. 2023 formou on-line testu. KK sa zúčastnili dvaja naši zanietenci pre geológiu: Filip Antalík z oktávy a Patrik Pavlík z kvarty.
Mimoriadne sa zadarilo v KK Filipovi Antalíkovi, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a vybojoval si tak postup na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať v priestoroch Geovednej expozície na TU v Košiciach.
Patrik Pavlík sa síce medzi úspešných riešiteľov neprebojoval, ale ukázal veľký talent a zanietenie pre daný odbor, získal nové skúsenosti a vedomosti, ktoré bude môcť využiť v ďalších ročníkoch SGEO.
Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu, prajeme veľa ďalších úspechov a Filipovi blahoželáme a držíme palce na celoštátnom kole SGEO.
Mgr. Anna Šusteková