Vzdelávanie pedagógov


O niekoľko dní si pripomenieme 431. výročie narodenia Jana Amosa Komenského, učiteľa národov, filozofa a mysliteľa, ktorého neuveriteľne nadčasové dielo je dodnes oporou a východiskom filozofického a didaktického konceptu moderného vyučovania. Je posolstvom vzdelávania a zušľachťovania, je nositeľom myšlienky, že metódu vyučovania treba priviesť na stupeň umenia (In: Veľká didaktika, kap. XVI. Všeobecné požiadavky vyučovania a učenia, to jest, ako treba vyučovať a učiť naisto, aby výsledok musel nastať).
Čím by boli lekári a právnici, keby sa uspokojili s tým, čo sa naučili na vysokej škole? Čím by boli učitelia, keby nekráčali s dobou, nereflektovali na potreby súčasných mladých ľudí? Uvedomujúc si túto skutočnosť si členovia pedagogického kolektívu Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy sadli do pomyslených lavíc, aby si osviežili a zaktualizovali vedomosti, vďaka ktorým vedia byť učiteľmi i sprievodcami svojich žiakov.
Dňa 23. marca 2023 sa v rámci aktualizačného vzdelávania venovali téme rozvoja kognitívnych a osobnostných vlastností intaktných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s akcentom na komplexný rozvoj osobností žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorým sa škola v blízkej budúcnosti chce začať venovať vo zvýšenej miere. Preto sme boli poctení, že naše pozvanie prijala skúsená špeciálna pedagogička s dlhoročnou praxou Mgr. Andrea Koristeková, ktorá v súčasnosti pôsobí ako inšpektorka Štátnej školskej inšpekcie. Odborná prednáška v jej podaní, priebežne pretkávaná príkladmi z praxe, otázkami a odpoveďami, odporúčaniami a radami, bola inšpiratívnym a hodnotným časom pre celý kolektív.
T. Bahledová