Výška školného a zápisného v školskom roku 2023/2024


Druh kurzu/poslucháč Rozsah hodín Zápisné Školné na celý
školský rok
Na úhradu:
I. polrok* školné
Na úhradu:
II. polrok* školné
Základný/Stredný/Vyšší/
Prípravný na ZŠJS; VŠJS

Dospelý:
s vlastným príjmom
bez vlastného príjmu
Žiak ZŠ, SŠ, GBST
4
vyučovacie
hodiny týždenne12,- €
6,- €
6,- €
270,- €
200,- €
120,- €
108,- €
80,- €
48,- €
162,- €
120,- €
72,- €
Kurzy s nižším počtom hodín (ANJ, FRJ, RUJ, SJA)
Dospelý:
s vlastným príjmom
bez vlastného príjmu
Žiak ZŠ, SŠ, GBST
2
vyučovacie
hodiny týždenne12,- €
6,- €
6,- €
135,- €
100,- €
60,- €
54,- €
40,- €
24,- €
81,- €
60,- €
36,- €


*Poslucháč sa svojím zápisom stáva poslucháčom jazykovej školy na celý školský rok.
Pri zápise na nový školský rok sa školné uhrádza v dvoch splátkach, z účtovných dôvodov v prvej splátke za mesiace 9-12 a v druhej splátke za mesiace 1-6. Druhú splátku je potrebné uhradiť do 31. januára. Zápisné vo výške 6,- € a 12,- € sa uhrádza spolu s 1. splátkou za mesiace september až december.
Ak poslucháč oznámi do 30. septembra 2023, že do kurzu z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť, škola mu na základe písomného zdôvodnenia vráti školné. Zápisné sa nevracia.
Ukončenie štúdia v priebehu školského roka je možné iba po kladnom vybavení písomnej žiadosti vedeniu Gymnázia B.S.Timravy s uvedením dôvodu.