ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG: Mgr. Róbert Rácz


   
    V prípade potreby ma zastihnete:
  • v miestnosti č. 109 (kabinet anglického jazyka)
  • v miestnosti výchovného poradcu (byt domovníka)
  • e-mailom na psycholog.gbstlc@gmail.com
Školský psychológ je významným článkom školy ako systému. Je k dispozícii žiakom, ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým či nepedagogickým zamestnancom školy. Najvýznamnejší prínos pôsobenia školského psychológa priamo na pôde školy je dynamickosť a flexibilita práce, čo znamená, že vzniknuté problémy, ťažkosti či akútne krízy dokáže riešiť rýchlo a efektívne, či už sám, alebo v spolupráci s vyučujúcimi, výchovným poradcom, prípadne inými externými odborníkmi.
Oblasti náplne práce šk. psychológa
KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ – poskytovanie poradenstva žiakom, ich zákonných zástupcom a učiteľom (individuálnou alebo skupinovou formou), napr. v otázkach výchovy a vzdelávania žiakov, v otázkach problémov žiakov v učení a správaní, prežívania ťažkostí v osobných, rodinných či partnerských vzťahov, v oblasti voľby povolania (resp. ďalšieho štúdia) a pod.
INTERVENČNÁ ČINNOSŤ – práca so žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze, riešenie a zabraňovanie vzniku ďalších nežiaducich psychologických dôsledkov krízového stavu, riešenie problematiky preťaženosti, únavy, psychickej záťaže či stresu v školskom prostredí
PREVENTÍVNA ČINNOSŤ – rôzne preventívne aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov na škole (najmä agresii, záškoláctvu, užívaniu psychoaktívnych a návykových látok, šikane a pod.)
DIAGNOSTICKÁ ČINNOSŤ – depistáže, diagnostika sociálnej klímy v triedach, dg. záujmov žiakov, projektívne techniky a pod.