Dokumenty školy 1. Plán práce školy, školský rok 2021/2022
 2. Plán práce školy, školský rok 2020/2021
 3. Plán práce školy, školský rok 2019/2020
 4. Plán práce školy, školský rok 2018/2019
 5. Plán práce školy, školský rok 2017/2018
 6. ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA (základy sebaochrany a prvej pomoci)
 7. Školský vzdelávací program, ISCED 2 - príma, sekunda, tercia, kvarta
 8. Školský vzdelávací program, ISCED 3A - gymnázium
 9. Školský vzdelávací program, jazyková škola
 10. Prevádzkový poriadok
 11. Školský poriadok
 12. Pracovný poriadok
 13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
 14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020
 15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 16. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
 17. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
 18. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
 19. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
 20. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
 21. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
 22. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
 23. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
 24. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010
 25. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009
 26. Kolektívna zmluva na rok 2022
 27. Kolektívna zmluva na rok 2021
 28. Kolektívna zmluva na rok 2020
 29. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020
 30. Kolektívna zmluva na rok 2019
 31. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
 32. Kolektívna zmluva na rok 2018
 33. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
 34. Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
 35. Kolektívna zmluva na rok 2017
 36. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017
 37. Kolektívna zmluva na rok 2016
 38. Kolektívna zmluva na rok 2015
 39. Kolektívna zmluva na rok 2014
 40. Doplnoky č. 1, 2, 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
 41. Zriaďovacia listina
 42. Organizačný poriadok
 43. Autoevaluácia školský rok 2015/2016
 44. Autoevaluácia školský rok 2011/2012
 45. Práva a povinnosti zákonných zástupcov


Upozornenie:
Dokumenty sú vo formáte PDF alebo vo formáte doc a možte si ich stiahnuť.