Dokumenty školy 1. Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 2. Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 3. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 4. Kolektívna zmluva na rok 2023
 5. Plán práce školy, školský rok 2022/2023
 6. Plán práce školy, školský rok 2020/2021
 7. Plán práce školy, školský rok 2019/2020
 8. Plán práce školy, školský rok 2018/2019
 9. Plán práce školy, školský rok 2017/2018
 10. ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA (základy sebaochrany a prvej pomoci)
 11. Školský vzdelávací program, ISCED 2 - príma, sekunda, tercia, kvarta
 12. Školský vzdelávací program, ISCED 3A - gymnázium
 13. Školský vzdelávací program, jazyková škola
 14. Prevádzkový poriadok
 15. Školský poriadok
 16. Pracovný poriadok
 17. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022
 18. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
 19. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020
 20. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 21. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
 22. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
 23. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
 24. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
 25. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
 26. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
 27. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
 28. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
 29. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010
 30. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009
 31. Kolektívna zmluva na rok 2022
 32. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
 33. Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
 34. Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
 35. Kolektívna zmluva na rok 2021
 36. Kolektívna zmluva na rok 2020
 37. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020
 38. Kolektívna zmluva na rok 2019
 39. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
 40. Kolektívna zmluva na rok 2018
 41. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
 42. Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
 43. Kolektívna zmluva na rok 2017
 44. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017
 45. Kolektívna zmluva na rok 2016
 46. Kolektívna zmluva na rok 2015
 47. Kolektívna zmluva na rok 2014
 48. Doplnoky č. 1, 2, 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
 49. Zriaďovacia listina
 50. Organizačný poriadok
 51. Autoevaluácia školský rok 2015/2016
 52. Autoevaluácia školský rok 2011/2012
 53. Práva a povinnosti zákonných zástupcov


Upozornenie:
Dokumenty sú vo formáte PDF alebo vo formáte doc a možte si ich stiahnuť.