Dokumenty školy 1. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 2. Kolektívna zmluva na rok 2023
 3. Plán práce školy, školský rok 2022/2023
 4. Plán práce školy, školský rok 2020/2021
 5. Plán práce školy, školský rok 2019/2020
 6. Plán práce školy, školský rok 2018/2019
 7. Plán práce školy, školský rok 2017/2018
 8. ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA (základy sebaochrany a prvej pomoci)
 9. Školský vzdelávací program, ISCED 2 - príma, sekunda, tercia, kvarta
 10. Školský vzdelávací program, ISCED 3A - gymnázium
 11. Školský vzdelávací program, jazyková škola
 12. Prevádzkový poriadok
 13. Školský poriadok
 14. Pracovný poriadok
 15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022
 16. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
 17. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020
 18. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 19. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
 20. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
 21. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
 22. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
 23. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
 24. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
 25. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
 26. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
 27. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010
 28. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009
 29. Kolektívna zmluva na rok 2022
 30. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
 31. Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
 32. Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
 33. Kolektívna zmluva na rok 2021
 34. Kolektívna zmluva na rok 2020
 35. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020
 36. Kolektívna zmluva na rok 2019
 37. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
 38. Kolektívna zmluva na rok 2018
 39. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
 40. Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
 41. Kolektívna zmluva na rok 2017
 42. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017
 43. Kolektívna zmluva na rok 2016
 44. Kolektívna zmluva na rok 2015
 45. Kolektívna zmluva na rok 2014
 46. Doplnoky č. 1, 2, 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
 47. Zriaďovacia listina
 48. Organizačný poriadok
 49. Autoevaluácia školský rok 2015/2016
 50. Autoevaluácia školský rok 2011/2012
 51. Práva a povinnosti zákonných zástupcov


Upozornenie:
Dokumenty sú vo formáte PDF alebo vo formáte doc a možte si ich stiahnuť.